• Program lojalnościowy

WPROWADZENIE

Program lojalnościowy opracowany został z myślą o naszych klientach, jako forma podziękowania za zaufanie, jakim nas obdarzają każdego dnia. Można z niego skorzystać po zarejestrowaniu w sklepie internetowym alga-sport.pl. Pozwala on na gromadzenie punktów, które są przyznawane za wszystkie zakupy w sklepie internetowym. Klienci, którzy przystąpili do programu mają dzięki niemu możliwość:

 • uzyskania dodatkowych rabatów kwotowych, których wysokość zależy od wartości zakupów dokonywanych w sklepie oraz liczby zgromadzonych w programie punktów,

 • wzięcia udziału w Specjalnych, punktowych akcjach promocyjnych,

 • otrzymania zniżek, bonów i gratisów dostępnych tylko dla Uczestników programu.

 

§1. DEFINICJE

 1. Program lojalnościowy - program pozwalający Uczestnikom na gromadzenie punktów na swoim koncie oraz dający możliwość wymiany punktów na rabaty kwotowe, zgodnie z regułami określonymi w niniejszym Regulaminie.

 2. Klient - osoba dokonująca zakupów w internetowym alga-sport.pl.

 3. Organizator - firma Alga Firma Handlowo-Usługowa z siedzibą przy ulicy Kamiennej 10, 63-500 Ostrzeszów.

 4. Punkty - punkty przyznawane na zasadach określonych w §4 niniejszego Regulaminu.

 5. Akcje specjalne – akcje promocyjne prowadzone przez Organizatora polegające na premiowaniu dodatkowymi punktami, np. zakupów wybranych produktów lub kategorii produktów, zakupów dokonanych w określonym przez Organizatora czasie, zakupów za określoną przez Organizatora kwotę minimalną, zapisanie się do newslettera, wystawienie opinii itd. Punkty naliczane są przez Organizatora po spełnieniu warunków określonych w regulaminie danej akcji.

 6. Formularz zgłoszeniowy – formularz rejestracji w sklepie; Zawiera on dane osobowe osoby rejestrującej się, a tym samym przystępującej do Programu. Utworzenie konta poprzez prawidłowe uzupełnienie formularza oraz wyrażenie wymaganych zgód oznacza też wyrażenie zgody na uczestnictwo w Programie.

 7. Uczestnik programu - Klient, który prawidłowo zarejestrował się w sklepie i aktywował swoje konto, klikając w link aktywujący.

 8. Katalog nagród - wszystkie towary aktualnie dostępne w ofercie sklepu.

 9. Produkty – odzież, obuwie, akcesoria piłkarskie, piłki oraz sprzęt treningowy oferowany w sklepie piłkarskim alga-sport.pl.

 

§2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin stanowi podstawę działania Programu lojalnościowego – określa zasady jego funkcjonowania oraz warunki uczestnictwa w Programie, w tym określa prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestnika programu. Opisane w nim zostały zasady przyznawania punktów, sposoby ich wykorzystania oraz inne korzyści związane z uczestnictwem w Programie.

 2. Organizatorem programu jest Alga Firma Handlowo-Usługowa z siedzibą przy ulicy Kamiennej 10, 63-500 Ostrzeszów.

 3. Program lojalnościowy opiera się na zasadach sprzedaży premiowej i skierowany jest do wszystkich zarejestrowanych klientów sklepu piłkarskiego alga-sport.pl, robiących zakupy za pośrednictwem platformy internetowej alga-sport.pl.

 4. W ramach Programu Uczestnik za swoje zakupy w sklepie otrzymuje punkty i gromadzi je na swoim koncie klienta. Zebrane w ten sposób punkty, zgodnie z regułami określonymi w niniejszym Regulaminie, może wykorzystać, by obniżyć koszt kolejnego zamówienia.

 5. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 kodeksu cywilnego.

 6. Prawo do korzystania z konta, a w szczególności do wymiany punktów na rabaty, jest osobiste i przysługuje wyłącznie Uczestnikowi.

 

§3. UCZESTNICTWO W PROGRAMIE

 1. Uczestnikiem programu może być osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca zakupów w internetowym sklepie piłkarskim alga-sport.pl spełniająca przesłanki uczestnictwa w Programie wskazane w niniejszym Regulaminie.

 2. Uczestnikiem programu automatycznie staje się osoba, która dokonała rejestracji w sklepie.

 3. Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem sklepu i Regulaminem Programu Lojalnościowego oraz akceptacji ich treści w celu rejestracji w sklepie oraz przystąpienia do Programu.

 4. W przypadku użytkowników rejestrujących się w sklepie, rejestracja w sklepie jest równoznaczna z zapoznaniem się i akceptacją warunków Regulaminu Programu.

 5. Każdy Uczestnik może mieć tylko jedno konto w Programie.

 6. Uczestnik zobowiązuje się do aktualizowania swoich danych osobowych. Może tego dokonać w dowolnym momencie, po zalogowaniu się do swojego konta lub kontaktując się z Organizatorem. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki nie przekazania informacji o zmianie danych, takie jak np. opóźnienie w realizacji zamówienia.

 7. Sklep nie ma obowiązku informowania klientów o nieprawidłowo wypełnionych danych.

 8. Wszystkie informacje dotyczące Programu będą przekazywane Uczestnikom za pomocą korespondencji wysyłanej drogą elektroniczną, komunikatów wyświetlanych Klientowi po jego zalogowaniu do sklepu lub w zakładce „Punkty lojalnościowe" w zakładce "Moje konto".

 9. Dołączenie do Programu jest możliwe w dowolnym momencie jego trwania, warunkiem jest posiadanie aktywnego konta użytkownika sklepu.

 10. Rezygnacja z członkostwa w Programie jest jednoznaczna z chęcią usunięcia lub anonimizacji konta użytkownika.

 

§4. SYSTEM PRZYZNAWANIA PUNKTÓW

 1. Za każdy zakup dokonywany w naszym sklepie Uczestnikowi naliczane są Punkty. Informacja o ich ilości, która zostanie doliczona za konkretne zakupy, widoczna jest w koszyku pod listą znajdujących się w nim produktów („Za to zamówienie otrzymasz... punktów.”).

 2. Punkty przyznawane są w następujący sposób: za każde 1 złotych brutto wydane w sklepie internetowym lub stacjonarnym na zasadach określonych w Regulaminie, przyznawany jest 1 punkt. Każde 50 punktów odpowiada rabatowi kwotowemu w wysokości 1 złotych.

 3. Punkty naliczane są od faktycznie zapłaconej kwoty brutto Produktów – punkty nie są naliczane od kwoty naliczonych rabatów, zniżek, przecen lub rabatu kwotowego wynikającego z wykorzystania dotąd zgromadzonych punktów.

 4. Punkty nie są naliczane od kosztów przesyłki.

 5. Organizator może przyznawać dodatkowe punkty za uczestnictwo w Specjalnych Akcjach promocyjnych, w tym np. za udział w konkursach, wystawianie opinii o produktach lub za zapisanie się do newslettera, na zasadach określonych w regulaminie danej promocji.

 6. W ramach Programu mogą również zostać przyznane Uczestnikowi inne korzyści, np. bony, zniżki, gratisy lub szczególne oferty cenowe lub produktowe.

 7. Żadne zniżki, promocje, bony nie łączą się ze sobą, chyba że co innego wynika z regulaminu danej oferty promocyjnej.

 8. Punkty przyznawane są od momentu uruchomienia Programu lojalnościowego lub od chwili zarejestrowania się Uczestnika w sklepie.

 9. Rejestracja punktów odbywa się automatycznie. Następuje to po realizacji zamówienia, za które zostały te punkty naliczone. Punkty zapisywane są na koncie użytkownika sklepu, założonym podczas rejestracji. Aktualny stan konta sprawdzić można w dowolnym momencie po zalogowaniu na swoje konto, w zakładce „program lojalnościowy”.

 10. Przyznane punkty mogą nie być natychmiast dostępne do wykorzystania, co jest uzależnione od czasu przetwarzania ich przez system.

 11. Wszystkie zastrzeżenia dotyczące prawidłowości naliczeń punktów prosimy zgłaszać pisemnie na adres: biuro@alga-sport.pl najpóźniej 30 dni od daty ostatniego zakupu, przedstawiając odpowiednie paragony/rachunki/faktury. Zastrzeżenia zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni. W przypadku braku zgłoszenia jakichkolwiek zastrzeżeń, rozumiane jest to jako akceptacja aktualnego stanu konta.

 12. Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania wcześniej przyznanych Uczestnikowi punktów w przypadku, gdy odstąpi on od umowy, wypowie ją lub uchyli się od skutków prawnych oświadczenia woli. Ta sama procedura znajdzie zastosowanie w przypadku wykrycia prób nadużyć lub błędnego zaksięgowania dokonanych transakcji.

 

§5. ZASADY WYKORZYSTYWANIA PUNKTÓW

 1. Punkty mogą zostać wykorzystane jedynie podczas dokonywania zakupów w sklepie internetowym alga-sport.pl.

 2. Klient może wymienić punkty na rabat kwotowy na zakup dowolnych towarów z oferty sklepu, z wyłączeniem produktów objętych wyprzedażą (dział outlet).

 3. Po zalogowaniu do sklepu, system automatycznie rozpoznaje czy Użytkownik jest Uczestnikiem Programu. Po pozytywnej weryfikacji, w karcie produktów spełniających warunek z pkt. 2, poza ceną wyrażoną w złotówkach pojawia się też informacja o jej równowartości w przeliczeniu na punkty.

 4. Warunkiem uzyskania rabatu kwotowego jest uzbieranie przez uczestnika określonej liczby punktów, zgodnie z postanowieniami §5 pkt. 5 niniejszego Regulaminu.

 5. Warunkiem skorzystania z rabatu kwotowego jest również brak zaległości w płatnościach na rzecz Organizatora.

 6. W przypadku spełnienia warunków określonych w pkt. 4 i 6 niniejszego paragrafu, w koszyku, pod listą produktów pojawi się komunikat: „W zamówieniu możesz wykorzystać.... punktów. Twoje zamówienie może być obniżone o.... PLN brutto. Czy chcesz zapłacić punktami? <Zapłać punktami>”.

 7. Uczestnik dokonując zakupu ma możliwość, a nie obowiązek skorzystania z przysługującego mu rabatu kwotowego.

 8. Uczestnik potwierdza chęć wykorzystania punktów na etapie koszyka poprzez kliknięcie w przycisk „zapłać punktami”. Zmiana tej decyzji możliwa jest jedynie do momentu zatwierdzenia formy płatności.

 9. Podczas płatności punktami wartość zamówienia zostaje pomniejszona poprzez naliczenie rabatu kwotowego na pozycje spełniające warunek opisany w §5 pkt. 2 niniejszego Regulaminu. Niezależnie od wartości punktów odpowiadającej cenie towarów, maksymalny rabat obniża wartość zamówienia do 0,01 zł za każdy wybrany przez Klienta artykuł-nagrodę. Punkty zostają automatycznie odjęte z konta Uczestnika, natomiast zapłata kwoty przedstawionej w podsumowaniu koszyka (minimalnie 0,01 zł za każdy Produkt) następuje w jednej z akceptowanych przez Organizatora form płatności (gotówka, karta, przelew, BLIK).

 10. Rabat kwotowy nie pomniejsza kosztów dostawy.

 11. Towar zakupiony za punkty wysyłany jest za pośrednictwem wybranej przez klienta formy dostawy, której koszt pokrywa zamawiający.

 12. Punkty nie mogą być wymieniane na gotówkę ani na jakikolwiek inny środek płatniczy.

 13. Przeniesienie Punktów na innego Uczestnika programu nie jest możliwe, chyba że Organizator dopuści taką możliwość w trakcie obowiązywania Programu lojalnościowego.

 14. Czas realizacji zamówienia jest zgodny z Regulaminem Sklepu. W przypadku braku wybranego towaru, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany, a punkty, za które został nabyty, zostaną zwrócone, by Klient mógł dokonać innego wyboru.

 15. Towary mogą stanowić przychód w myśl przepisów prawa podatkowego i podlegać opodatkowaniu zgodnie z tymi przepisami.

 16. Powołując się na treść art. 21 ust. 1 pkt. 68 „ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych” (stan prawny na 1 stycznia 2018), zwolnione od podatku są nagrody, które łącznie spełniają następujące warunki:

  • nagroda stanowi premię za udział w sprzedaży premiowej,

  • jednorazowa wartość nagrody nie przekracza kwoty 2000 zł,

  • nagroda nie jest związana z prowadzoną przez podatnika pozarolniczą działalnością gospodarczą i nie stanowi przychodu z tej działalności.

   Innymi słowy, maksymalna liczba punktów, które mogą być jednorazowo wykorzystane, a nagroda w ten sposób otrzymana jest wolna od podatku, to 4000 punktów (równowartość 2000 złotych).

 17. W przypadku, gdy Nagroda podlega opodatkowaniu dla Uczestników niedokonujących zakupów w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, to wartość nagrody zawiera należny podatek, a jej część pieniężna zostanie automatycznie pobrana przed wydaniem nagrody na poczet podatku.

 18. Jeżeli uczestnik dokonuje zakupów w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, to obowiązek rozliczenia podatku z właściwym urzędem skarbowym ciąży na Uczestniku.

 

§6. WYGAŚNIĘCIE PUNKTÓW

 1. Punkty przyznawane są bezterminowe.

 2. Wygaśnięcie Punktów nastąpi w dniu zakończenia programu oraz w momencie anonimizacji lub usunięcia konta Użytkownika sklepu.

 

§7. ZWROT, WYMIANA LUB REKLAMACJA PRODUKTÓW ZAKUPIONYCH Z WYKORZYSTANIEM PUNKTÓW

 1. Uczestnictwo w programie nie narusza uprawnień Użytkownika wynikających z przepisów prawa, w szczególności tych wynikających ze statusu konsumenta w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu Cywilnego.

 2. W przypadku zwrotu produktów (odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), za które przyznane były wcześniej punkty, sklep piłkarski no10 zastrzega sobie prawo do cofnięcia przyznanych wcześniej za te produkty punktów. W przypadku zwrotu tylko części pełnowartościowych produktów objętych jedną transakcją, nastąpi ponowne przeliczenie salda i anulowanie jedynie części punktów odpowiadających wartości zwracanych produktów.

 3. Uczestnik ma możliwość zgłoszenia reklamacji na adres Operatora programu lub mailowo na adres: biuro@alga-sport.pl.

 4. W przypadku złożenia reklamacji z tytułu rękojmi na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, Organizator uwzględniając reklamację nie dokonuje przeliczenia punktów. Użytkownik zachowa punkty uzyskane przez zakupie reklamowanego produktu.

 

§8. REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W PROGRAMIE

 1. Uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z udziału w Programie. W tym celu przesyła na adres biuro@alga-sport.pl stosowne oświadczenie. Rezygnacja z programu jest jednoznaczna z usunięciem lub anonimizacją konta użytkownika sklepu.

 2. Zakończenie uczestnictwa z programie jest jednoznaczne z utratą wszystkich zgromadzonych i niewykorzystanych do tego czasu punktów.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia uczestnictwa, w przypadku wykrycia próby nadużycia. Jest to jednoznaczne z usunięciem lub anonimizacją konta Uczestnika Programu.

 4. Usunięcie lub anonimizacja konta użytkownika nie oznacza całkowitego usunięcia wszystkich jego danych z bazy sklepu. Całkowite usunięcie danych możliwe jest najwcześniej po upływie 6-go roku od dnia realizacji jego ostatniego zamówienia (podstawa prawna: obowiązek prawny ciążący na administratorze danych).

 

§9. DANE OSOBOWE

 1. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 r. poza. 1000) oraz Rozporządzeniem 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, na potrzeby prowadzenia Programu i wypełnienia postanowień Regulaminu.

 2. Administratorem danych osobowych jest Organizator programu: Alga Firma Handlowo-Usługowa, ul. Kamienna 10, 63-500 Ostrzeszów

 3. Dane osobowe (imię, nazwisko, nazwa podmiotu, adres, adres e-mail i numer telefonu osoby kontaktowej, NIP/PESEL) będą przetwarzane w celu realizacji usługi udziału w programie lojalnościowym, realizacji zawartych umów kupna-sprzedaży oraz w celach marketingowych, jeżeli Uczestnik wyraził na to zgodę.

 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Uczestnika wyrażona w momencie rejestracji, a tym samym w momencie przystąpienia do Programu lojalnościowego.

 5. Administrator może korzystać z różnych usług specjalistycznych wykonywanych przez Podwykonawców, np. do wysyłki towarów zamówionych przez Uczestników, wysyłki drogą elektroniczną informacji handlowych oraz informacji o Programie. Podwykonawcy otrzymają wówczas dostęp do danych tylko i wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji zleconych im w ramach Programu zadań i nie będą wykorzystywane do żadnych innych celów.

 6. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich, usunięcia, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych lub zmiany jej zakresu. Uczestnik ma także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 7. Dane będą przetwarzane przez czas trwania programu lojalnościowego, jednak nie krócej niż okres 6 lat od daty realizacji ostatniego zamówienia. Dane mogą być przechowywane dłużej, pod warunkiem wyrażenia przez uczestnika zgody na przetwarzanie jego danych w celach marketingowych.

 8. W sprawach związanych z danymi osobowymi prosimy o kontakt poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: biuro@alga-sport.pl

 

§10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

 1. Organizator nie odpowiada za podanie przez Uczestnika niepełnych bądź nieprawdziwych danych podczas wypełniania formularza, edycji danych lub składania zamówienia. Nie ponosi również odpowiedzialności za konsekwencje udostępnienia przez Uczestnika osobom trzecim swoich danych służących do rejestracji lub logowania na Stronie Internetowej.

 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminowość doręczenia przesyłek przez wybraną przez Uczestnika firmę kurierską.

 

§11. ZAKOŃCZENIE PROGRAMU

 1. Program lojalnościowy wchodzi z życiem 1 lipca 2020 roku. Okres jego trwania nie jest określony.

 2. Organizator ma prawo zawiesić lub zakończyć program. O takiej decyzji uczestnicy zostaną niezwłocznie powiadomieni drogą e-mailową, co nie nastąpi nie później niż 30 dni przed zakończeniem Programu.

 3. Informacja o terminie zakończenia Programu Lojalnościowego zostanie również zamieszczona na stronie www.alga-sport.pl z minimum 30-dniowym wyprzedzeniem.

 4. Uczestnicy mogą wymieniać punkty na rabaty kwotowe tylko do terminu określonego jako dzień zakończenia Programu. Po tym terminie nie będzie to możliwe.

 

§12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator ma prawo do zmiany regulaminu w dowolnym czasie. Wszelkie zmiany regulaminu będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej www.alga-sport.pl. Uczestnicy programu będą o nich powiadomieni również drogą elektroniczną lub w postaci komunikatów widocznych po zalogowaniu do sklepu. Zmiana uważana będzie za potwierdzoną, jeśli przez 30 dni od dnia jej ogłoszenia, Uczestnik programu nie wypowie swojego uczestnictwa

 2. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

 3. Sądem właściwym do rozpatrywania wszelkich sporów wynikłych w związku z Programem jest sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

 • Sklep zamknięty

SKLEP INTERNETOWY ALGA SPORT

ZAMKNIĘTY DO ODWOŁANIA !